ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONTAINERS / ROLCONTAINERS / BIGBAGSJ.M.C BV

Art. 1. Elke opdracht al dan niet schriftelijk gegeven aan de vervoerdervan afzetcontainersof rolcontainers, hierna genoemd de opdrachtnemer, wordt afgesloten onder de hiernavolgende dwingende bepalingen die een integrerend deel uitmaken van de overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Hij vrijwaart uit dien hoofde de opdrachtnemeren neemt afstand van zijn eigen voorwaarden.

 

Art. 2.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schadeen diefstal vande container/rolcontaineren zijn toebehoren ontstaan vanafhet ogenblik dat deze op de rustplaats is afgezet tot op het ogenblik van de afhaling door de opdrachtnemer, opdrachtnemer blijft teallen tijdeeigenaar en mag zijn eigendom te allentijde inspecteren. De opdrachtgever mag de containers niet zelf verplaatsen naar een andere locatie of deze voor andere zaken gebruiken .In geval van rolcontainers dienen deze leeg en proper te zijn als we ze terug komen ophalen.

 

Art. 3.De opdrachtgever blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard dervoorwerpenin de container gestorte goederen . De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elk verhaal van om het even welke schade, ook ten opzichte van derde.

 

Art. 4.Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van de eigendom van de gestorte goederen.Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de opdrachtnemer het recht eenzelfde volume afval terug te brengen naar de opdrachtgever. Door de opdrachtnemer geleverde goederen blijven zijn eigendom tot volledige betaling.

 

Art. 5.De opdrachtgever verbindt zich ertoe schriftelijk de aandacht van de opdrachtnemer te vestigen op elke eigenschap der in de container gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de gezondheid.Bij een afwijkende hoeveelheid, samenstelling of consistentie van de afvalstoffen ten aanzien van de eerder door opdrachtgever verstrekte gegevens en/of niet conform met het afgeleverde staal, heeft de opdrachtnemer het recht :Hetzij (indien door de opdrachtnemer een erkend verwerker gekend is diehet afval aanvaardt) de reeds ingezamelde afvalstoffen te bewaren en deze te doen verwerken, indien de opdrachtgever –binnen de daartoe door ons te stellen termijn –heeft ingestemd met het betalen van een herziene prijs ;Hetzij de afwijkende afvalstoffen terug te brengen naar de plaats van inontvangstname, zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever, en om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (voor wat betreft de afwijkende afvalstoffen) te annuleren. De opdrachtgever is gehouden de aldus teruggebrachte afvalstoffen op eerste verzoek van de opdrachtnemer in ontvangst te nemen.Alle extra kosten hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de opdrachtgever.De opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor om eventuele kosten voor het reinigen van een container voor gevaarlijke afvalstoffen aan te rekenen aan de opdrachtgever.

 

Art. 6.De opdrachtgever is gehouden de wet evenals alle verordeningen en reglementen, zowel betreffende het plaatsen van een container, als betreffende het storten van afval in het algemeen na te leven. Hij draagt o.a. zorg voor het aanbrengenof doen aanbrengen van de vereiste signalisatie en verlichting. Eventuele boeten vallen ten laste van de opdrachtgever.

 

Art. 7.Alle kosten voor de opdrachtnemer onafhankelijk van zijn wil ontstaan, door oponthoud bij het neerzetten of afhalen van de container of bij leveringen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit het overladen van de container zowel in gewicht, hetwelk maximum 12ton mag bedragen, als in volume. De container mag niet hoger geladen worden dan de rand van de container. Ingeval van te hoge of slechte lading van de container heeft de opdrachtnemerhet recht supplementaire kosten aan te rekenen. Eventuele boeten vallen ten laste van de opdrachtgever.

 

Art. 8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten nadele vanhemzelf, de opdrachtnemer of derden voortvloeiend uit de plaatsing en afhaling van de containers of uit de levering van goederen .De opdrachtgever zal op eigen kosten desgevallend een verzekering afsluiten teneinde de risico’s verbonden aan de plaatsing en afhaling van decontainers of de levering van goederente dekken.

 

Art. 9. Het laattijdig plaatsen of afhalen van de container/rolcontainerof het laattijdig leveren van goederen geeft aan de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding.

 

Art. 10.Alle lasten, kosten en boeten, inherent aan de container of zijn inhoud, in rekening gebracht door de overheid, zijn ten laste van de opdrachtgever.De opdrachtgever zal bij prijsstijgingen (taksen, verwerkingskosten, brandstofprijzen....) deze doorrekenen aan opdrachtgever.

 

Art. 11.Voor vervoer van zaken tegen vergoeding zijn de algemene voorwaarden van de Nationale Belgische Federatie der Baanvervoerders van toepassing.

 

Art. 12.Alle facturen zijn betaalbaar 14dagen na factuurdatumtenzij anders bepaald, zonder enige afhouding. De rolcontainers dienen op voorhand en per trimester betaald te worden. Elke onbetaalde factuur zal van rechtswege een rente opbrengen van 1,5 % per maand te rekenen vanaf haar vervaldag. In geval van niet tijdige betaling zal, zonder verdere ingebrekestelling, een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 65 euro. Bij niet-betaling zal het opschortingsrecht zonder verdere ingebrekestelling van toepassing zijn. In dat geval kan de dienstverlening aldus niet verzekerd worden.Elk protest dient binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer ter kennis gebracht te worden. Het protest zal door de opdrachtnemer onderzocht worden maar schorst de betalingsverplichting niet.

 

Art. 13.Elke offerte wordtuitgedrukt in euro’sen blijftslechts 30dagen geldig, bij wijzigingen buiten de wil van de opdrachtnemer kan deze eenzijdig herzien worden ( taksen, verandering van stortkosten, brandstofverhogingen,...).

 

Art. 14.Ingeval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelenen het Vredegerecht vanHeist-op-den-Bergbevoegd.

 

Art. 15.De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een duur van 6 maanden, en automatisch stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, opzegging is mogelijk door middel van een aangetekend schrijven met een opzegperiode van 3 maanden. Als de container niet bereikbaar is worden er voorrijkosten aangerekend. Een vakantieperiode dient min.2 weken op voorrand schriftelijk gemeld te worden, anders worden de afgesproken kosten aangerekend.

 

Art.16.Deze algemene voorwaarden gelden ook voor door de opdrachtgever met eigen vervoer aangeleverde goederen in onze vestiging van Putte.

 

Art.17.De opdrachtgeverdient op vraag van de opdrachtnemer een duidelijke schriftelijk omschrijving te geven van zijn aangeboden afval, hij dient ook te garanderen dat de aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met de afgesproken overeenkomst. De containers/rolcontainers dienen zodanig aangeboden te worden dat verlies, morsen of wegwaaien onmogelijk is en dat er op geen enkele wijze hinder, gevaar, schade of letsel voor de opdrachtnemerof derde kan ontstaan. De opdrachtgeveris aansprakelijk voor al deze zaken direct en indirect, als gevolg van onduidelijkeofverkeerde omschrijving van de aard en samenstelling van het afval en de onjuiste beladingof overlading.

 

Art.18.De maximum gewichten voor de afzetcontainers => 12 ton, max belading is tot aan de rand (alles erboven is overlading) Rolcontainers : 240l => max 40kg //660l => 100kg // 1100l => 150 kg , de deksels van de rolcontainers dienen dicht te kunnen ! Bij overlading( gewicht en/of volume)kan de opdrachtnemers deze weigeren of het teveel aan gewicht / volume extra bijrekenen

 

Art.19.In de rolcontainers mag geen vloeibaar afval gestortworden.